نمونه دادخواست ها

همانطور که مستحضر هستید پایه و اساس اصلی هر دعوا و شرط موفقیت در آن تنظیم دادخواست می‌باشد. نمونه های دادخواست های موجود در سایت به شما کمک می‌کند که الگویی برای تنظیم دادخواست های خود داشته باشید اما ما به شما توصیه می‌کنیم که تنظیم دادخواست را به متخصصین این امر محول نمایید.

لیست دادخواست ها:

دادخواست خلع ید 

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با دستور موقت

دادخواست تقسیم ترکه

دادخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهر نویس با تامین خواسته (از دادگاه)

دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دادخواست تامین خواسته عمومی (از شورای حل اختلاف)

دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته (از دادگاه)

دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین خواسته عمومی (از شورای حل اختلاف)

دادخواست قرار تامین خواسته اجاره بها

دادخواست تامین خواسته توقیف عین موضوع معامله

دادخواست تامین خواسته مهریه

دادخواست قرار تامین خواسته وجه وساطت انجام قرارداد حق الوکاله (از دادگاه)

دادخواست قرار تامین خواسته وجه وساطت انجام قرارداد حق الوکاله (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل تعدی و تفریط (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1) (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1) (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (2) (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره (از شورای حل اختلاف)

درخواست دستور موقت اتصال تلفن

درخواست دستور موقت استرداد طفل

درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه

درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک

درخواست دستور موقت منع از صدور سند ماده 12 قانون زمین شهری

درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی

درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن

درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در امور شرکت

دادخواست تامین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات (از شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از دادگاه)

دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از شورای حل اختلاف)

درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه

دادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت

دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال

دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به

دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه

ارتباط با