هدایا

تعیین تکلیف هدایا در صورت بر هم خوردن نامزدی

صرفنظر از تلخی های بر هم خوردن نامزدی در خصوص سرنوشت  هدایای نامزدی پس از بهم خوردن آن باید بدانیم که : طبق قانون پس از بهم خوردن نامزدی می‌توان هدایا را پس گرفت.

ارتباط با