نوامبر 9, 2021

تعیین تکلیف هدایا در صورت بر هم خوردن نامزدی

صرفنظر از تلخی های بر هم خوردن نامزدی در خصوص سرنوشت  هدایای نامزدی پس از بهم خوردن آن باید بدانیم که : طبق قانون پس از بهم خوردن نامزدی می‌توان هدایا را پس گرفت.

ارتباط با