وکالت امور بین الملل

مشاوره حقوقی بین المللی معمولا در حوزه شرکت ها و قرار دادهاست . به طوری کلی هرجا نیاز باشد دو کشور وارد روابطی اعم از تجاری و اقتصادی شوند وکیل بین الملل می تواند با علم خود علاوه بر ایجاد فضای منطقی حافظ منافع موکلش نیز باشد.

مشاور حقوقی که در این زمینه فعالیت دارد حداقل باید به دو زبانه زنده دنیا تسلط داشته باشد. به طوری که بتواند با طرف موکلش به راحتی ارتباز برقرار کند و درباره ی منافع موکلش مذاکره کند.

در کناره این ها مشاوره حقوقی باید درک بالایی از روابط تجاری و امور بازرگانی و روانشناسی اشخاص خارجی را داشته باشد و می تواند در سیاست گذاری موکلش او را همراهی کند.

پس از این خصوصیات کلیدی بحث دانش حقوقی وکیل حقوقی مطرح می شود .این مسله نقش کلیدی در شخصیت یک مشاور حقوقی بین الملل ایفا می کند. بسته به موضوعی که مشاوره حقوقی بین الملل در آن مداخله دارد باید در آن حوزه صاحب نظر باشد.

ارتباط با