رفع ممنوع الخروجی زوج در اداره اجرای ثبت به چه صورت است؟

زوجه برای مطالبه مهریه‌ی خود می تواند از دو طریق اقدام کند، یکی از طریق دادگاه و دیگری از طریق اداره اجرائیات ثبت. برای اقدام از اداره اجرائیات ثبت، زوجه باید سند رسمی مهریه خود را داشته باشد.
برای این کار، زوجه باید ابتدا به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و نکاه را ثبت کرده است مراجعه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. پس از اینکه اجرائیه صادر شد، باید به اداره اجرائیات ثبت مراجعه کند. آنجا می‌تواند اموال زوج را توقیف کند و نیز او را ممنوع الخروج کند.
در اداره اجرای ثبت تهران، رویه به این صورت است که اگر زوج حکم اعسار از پرداخت مهریه گرفته باشد و پیش پرداخت مشخص شده در حکم و بخشی از اقساط را پرداخت کرده باشد، با تقاضای وی، ممنوع الخروجی او رفع می شود.
بعضا ممکن است زوجه بخشی از مهریه‌ی خود را از دادگاه مطالبه کرده باشد و مقداری دیگر را از طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد. در این صورت زوج باید برای آن قسمتی از مهریه که همسرش از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کرده است، دادخواست تقسیط مهریه‌ی مستقلی را تقدیم دادگاه کند تا بتواند ممنوع الخروجی خود را از طریق اداره اجرای ثبت رفع کند. البته بعضا در مواردی که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه زوج را رفع ممنوع الخروجی کرده است در اداره اجرای ثبت هم موثر بوده و آنجا نیز به تبعیت از دادگاه وی را رفع ممنوع الخروجی کرده اند. رویه‌ی حال حاضر اداره اجرای ثبت تهران اینگونه است که، رفع ممنوع الخروجی پس از تقسیط مهریه با درخواست زوج یا وکیل وی صادر می شود.
بنابر این حکم اعسار در رفع ممنوع الخروجی موثر است. نکته دیگری که قابل توجه است، نیم عشر دولتی است. برای رفع ممنوع الخروجی باید نیم عشر دولتی پرداخت شود. بعضا مبلغ این نیم عشر دولتی زیاد است اما راه کار های قانونی با توجه به شرایط پرداختی زوج، برای کم کردن آن وجود دارد. در نهایت نیم عشر دولتی مشخص شده باید توسط زوج پرداخت شود تا بتواند رفع ممنوع الخروجی کند و از کشور خارج شود.

مطالب مرتبط

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳   قانون کاهش مجازات حبس تعزیری طی نامه شماره ۱۷۵۴۰/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع

برچسب ها

ارتباط با

  • تلفن : 3 - 02140224200
  • آدرس : تهران- بلوار اندرزگو - مجتمع تجاری و اداری سانا طبقه ۵ واحد ۵۰۹
  • ایمیل : vandaoffice@yahoo.com