رفع ممنوع الخروجی زوج در اداره اجرای ثبت به چه صورت است؟

زوجه برای مطالبه مهریه‌ی خود می تواند از دو طریق اقدام کند، یکی از طریق دادگاه و دیگری از طریق اداره اجرائیات ثبت. برای اقدام از اداره اجرائیات ثبت، زوجه باید سند رسمی مهریه خود را داشته باشد.
برای این کار، زوجه باید ابتدا به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و نکاه را ثبت کرده است مراجعه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. پس از اینکه اجرائیه صادر شد، باید به اداره اجرائیات ثبت مراجعه کند. آنجا می‌تواند اموال زوج را توقیف کند و نیز او را ممنوع الخروج کند.
در اداره اجرای ثبت تهران، رویه به این صورت است که اگر زوج حکم اعسار از پرداخت مهریه گرفته باشد و پیش پرداخت مشخص شده در حکم و بخشی از اقساط را پرداخت کرده باشد، با تقاضای وی، ممنوع الخروجی او رفع می شود.
بعضا ممکن است زوجه بخشی از مهریه‌ی خود را از دادگاه مطالبه کرده باشد و مقداری دیگر را از طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد. در این صورت زوج باید برای آن قسمتی از مهریه که همسرش از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کرده است، دادخواست تقسیط مهریه‌ی مستقلی را تقدیم دادگاه کند تا بتواند ممنوع الخروجی خود را از طریق اداره اجرای ثبت رفع کند. البته بعضا در مواردی که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه زوج را رفع ممنوع الخروجی کرده است در اداره اجرای ثبت هم موثر بوده و آنجا نیز به تبعیت از دادگاه وی را رفع ممنوع الخروجی کرده اند. رویه‌ی حال حاضر اداره اجرای ثبت تهران اینگونه است که، رفع ممنوع الخروجی پس از تقسیط مهریه با درخواست زوج یا وکیل وی صادر می شود.
بنابر این حکم اعسار در رفع ممنوع الخروجی موثر است. نکته دیگری که قابل توجه است، نیم عشر دولتی است. برای رفع ممنوع الخروجی باید نیم عشر دولتی پرداخت شود. بعضا مبلغ این نیم عشر دولتی زیاد است اما راه کار های قانونی با توجه به شرایط پرداختی زوج، برای کم کردن آن وجود دارد. در نهایت نیم عشر دولتی مشخص شده باید توسط زوج پرداخت شود تا بتواند رفع ممنوع الخروجی کند و از کشور خارج شود.

مطالب مرتبط

آشنایی با مجازات تکمیلی

جرم و مجازات دو مفهوم وابسته به هم هستند؛ یعنی هر جا سخن از جرم باشد، صحبت از مجازات نیز به میان می‌آید زیرا مجازات واکنشی است که قانون برای رفتار مجرمانه در نظر گرفته

سهم الارث زن از ملک شوهر

زن در چه شرایطی از ملک شوهر ارث می برد؟ مطابق ماده 864 قانون مدنی: (از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین هستند که در حین فوت دیگری زنده

حقوق مالکیت فکری

مقدمه حق مالکیت بشر بر دارایی‌های ارزشمند خود، مفهومی است که از دیرباز در متون حقوقی و قانونی مختلف آمده است. اما آیا تمامی دارایی‌ها، از جنس دارایی‌های فیزیکی و ملموس، مانند زمین، ساختمان، تجهیزات

حضانت کودک

مساله حضانت و سرپرستی فرزندان نیز یکی از مباحث مهم و اساسی است که قانون گذاران سهم بسزایی در نحوه ایفای نقش والدین در این خصوص را داشته اند . حضانت کلمه ای عربی و

پیمان نامه عدم افشای اطلاعات یا NDA

در بسیاری از شرکت ها، کارفرما معمولا از شرکت، خواهان پیمان نامه عدم افشای اطلاعات می شود. حال با وَندا همراه شوید تا این پیمان نامه را به صورت حقوقی بررسی کنیم. پیمان‌نامه عدم افشای

برچسب ها

ارتباط با