رفع ممنوع الخروجی زوج در اداره اجرای ثبت به چه صورت است؟

زوجه برای مطالبه مهریه‌ی خود می تواند از دو طریق اقدام کند، یکی از طریق دادگاه و دیگری از طریق اداره اجرائیات ثبت. برای اقدام از اداره اجرائیات ثبت، زوجه باید سند رسمی مهریه خود را داشته باشد.
برای این کار، زوجه باید ابتدا به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و نکاه را ثبت کرده است مراجعه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. پس از اینکه اجرائیه صادر شد، باید به اداره اجرائیات ثبت مراجعه کند. آنجا می‌تواند اموال زوج را توقیف کند و نیز او را ممنوع الخروج کند.
در اداره اجرای ثبت تهران، رویه به این صورت است که اگر زوج حکم اعسار از پرداخت مهریه گرفته باشد و پیش پرداخت مشخص شده در حکم و بخشی از اقساط را پرداخت کرده باشد، با تقاضای وی، ممنوع الخروجی او رفع می شود.
بعضا ممکن است زوجه بخشی از مهریه‌ی خود را از دادگاه مطالبه کرده باشد و مقداری دیگر را از طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد. در این صورت زوج باید برای آن قسمتی از مهریه که همسرش از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کرده است، دادخواست تقسیط مهریه‌ی مستقلی را تقدیم دادگاه کند تا بتواند ممنوع الخروجی خود را از طریق اداره اجرای ثبت رفع کند. البته بعضا در مواردی که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه زوج را رفع ممنوع الخروجی کرده است در اداره اجرای ثبت هم موثر بوده و آنجا نیز به تبعیت از دادگاه وی را رفع ممنوع الخروجی کرده اند. رویه‌ی حال حاضر اداره اجرای ثبت تهران اینگونه است که، رفع ممنوع الخروجی پس از تقسیط مهریه با درخواست زوج یا وکیل وی صادر می شود.
بنابر این حکم اعسار در رفع ممنوع الخروجی موثر است. نکته دیگری که قابل توجه است، نیم عشر دولتی است. برای رفع ممنوع الخروجی باید نیم عشر دولتی پرداخت شود. بعضا مبلغ این نیم عشر دولتی زیاد است اما راه کار های قانونی با توجه به شرایط پرداختی زوج، برای کم کردن آن وجود دارد. در نهایت نیم عشر دولتی مشخص شده باید توسط زوج پرداخت شود تا بتواند رفع ممنوع الخروجی کند و از کشور خارج شود.

مطالب مرتبط

شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه

طرح دعوای تخلیه در این مقاله با خانه وکالات وندا همراه باشید قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در

مسئولیت پزشکان در درمان بیماران

مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. البته زمانی که پزشک با رعایت

عواقب قانونی برای گودبرداریهای غیراصولی

عدم رعایت مقررات قانونی در گودبرداری، صدمه به ساختمان‌های اطراف و ایجاد حوادث ناگوار برای افراد، بخشی از مخاطراتی است که در گودبرداری‌های غیراصولی می‌تواند ایجاد شود. خسارت‌هایی که در پی هر گودبرداری غیراصولی ایجاد

مقایسه اعتبار اسناد رسمی و عادی

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد

انتقال مورد اجاره به غیر

یکی از مشکلاتیکه در اجرای قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1339 برای دادگاهها در رسیدگی بدعاوی وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالک ومستأجر کل وبطور کلی بررسی روابط استیجاری مستاجرینی است که مورد اجاره

برچسب ها

ارتباط با